BEC

Tota la informació en el blog del BEC

Aquest projecte es pot resumir com una acció diagnòstica i participativa des del moviment veïnal cap als barris de la ciutat. És un projecte que vol emergir des de la pròpia ciutadania, tenint  en compte tants als més joves, com a la gent gran, per que seva aquesta mateixa la que participi directament en els processos d’avaluació de problemàtiques, necessitats i possibles solucions col·lectives.

1.   Marc General del Projecte

Resum del projecte

El projecte BARRI ESPAI DE CONVIVÈNCIA té com a finalitat central facilitar un diagnòstic participat de la realitat del barri a les entitats i agents del territori, així com dinamitzar un espai de treball comú. Aquest curs 2016-17 s’implamenta l’acció als barris del Districte de Gràcia.

La nostra metodologia es composa de diverses activitats ben diferenciades i que es descriuen més detalladament en el darrer epígraf:

– Documentació prèvia sobre l’entorn i creació de material pedagògic sobre el barri

– Estudi d’ equipaments i serveis de barri i accessibilitat per part de la població.

– Tractament d’indicadors demogràfics i de qualitat de vida de la població.

– Entrevistes i grups de discussió amb les diferents entitats del barri amb el propòsit de detectar les   necessitats i potencialitats del barri

– Xerrades -debat als centres d’ensenyament: Passat, present i futur de la ciutat de Barcelona i del  barri on s’està actuant.

– Reunió d’entitats i agents que interactuen al barri
          – Propostes d’actuació

La implementació d’aquest projecte pretén ser un punt de partida perquè se’n derivin noves actuacions encapçalades per les associacions de veïns i veïnes (d’ara endavant AV) i les entitats participants.

 

BECprojecte

Origen de la idea i antiguitat

A partir de moltes campanyes de sensibilització i reivindicació que són prou conegudes en el camp social, la FAVB ha impulsat en els darrers onze anys un conjunt d’accions emmarcades en el projecte Barri Espai de Convivència. L’objectiu, amb el que es va portar a terme per primer cop als barris del  Raval i  Gòtic (2000), era copsar les noves dinàmiques relacionals davant l’arribada d’un volum considerable de nouvinguts/des estrangers/es.

IMG00041-20110112-1613

La pretensió inicial però, es va anar ampliant a mesura que es treballava a diferents barris, fins al punt que el projecte compren diferents dimensions de la vida al barri i de la seva població. L’obertura cap a altres temes derivà, principalment d’ubicar  l’arribada d’immigrants en el conjunt preocupacions existents entre els veïns de manera que: (a) no és pressuposava  la immigració com a problema, (b) es detectaven altres aspectes que afectaven directa o indirectament a la convivència (entesa no sols com la relació entre autòctons i nouvinguts, sinó com a tot el conjunt d’interconnexions socials i aspectes de l’entorn que afecten a la vida quotidiana d’un barri) .

Amb aquest marc referencial, les accions  de “Barri Espai de Convivència” (BEC), s’han  implementat en els següents territoris:

2000

Barri Raval

2000

Barri Gòtic / Barri Casc Antic

2001

Barri Barceloneta / Barri Carmel

2002/2003

Districte de Nou Barris

 Barri Sagrada Família

2004

Districte de Sant Andreu

2005

Barriada del Poblenou

2006

Barris del Besòs / Barri  Verneda / Barri Sant Martí.

2007

Barri Clot – Camp de l’Arpa

2008

Barri del Poble Sec – Montjuïc

2009

Inici Barri Font de la Guatlla-Magòria

2010

Finalització Barri Font de La Guatlla i inici Barri de La Bordeta

2011

Continuació i finalització Barri La Bordeta

2012

Barri d’Hostafrancs

2013-14

Barris de la Marina

2015-17

Gràcia (veure revista)

onshafetbec

 

CIMG4357

Fins al 2004,  la implementació del  projecte  es duia a terme durant un període delimitat (entre 6 i 9 mesos) passant per les diferents fases, per posteriorment retirar-se i deixar la iniciativa a càrrec de l’AV de cada barri. Arran de l’actuació del Poblenou (2005) un cop acabades les fases dissenyades en el projecte inicial, s’inicien una sèrie d’activitats de retorn i reforç a les dinàmiques generades a partir de la primera actuació pel que fa  a la col·laboració amb entitats del territori que s’han implicat i volen donar-li continuïtat, a més de facilitar suport a les AV. Aquest procés s’ha mantingut fins l’actualitat i la pretensió és incrementar aquesta fase de treball.

2.   Objectius del projecte

Objectius genèrics

DSCN2997

Ates aquest marc referencial, el projecte aquí descrit té una dualitat d’objectiu. Per una banda, fer un diagnòstic participat  de barri entorn al tema de la convivència i a tots aquells aspectes que la configuren; per una altra,dinamitzar el debat a través d’una tasca de sensibilització vers determinats temes. D’aquesta manera, totes les activitats que s’hi emmarquen responen a una lògica de participació- retorn.

 

Objectius concrets:

– Implicar a les entitats i agents del barri en l’ anàlisi per dimensions del propi barri.

– Dinamització del debat entorn a la convivència entre les diferents entitats i agents tant públics com privats que interactuen al barri.

– Donar conèixer la memòria històrica de la ciutat de Barcelona (Barcelona romana, medieval, moderna i contemporània) , Al mateix temps, incidint en els fets històrics més significatius: feudalisme, guerra civil, immigració interna, entre altres.

– Donar a conèixer el barri (el seu passat i el seu present) i transmetre valors d’estima i de  pertinença vers  aquest espai compartit, com a espai immediat d’apropament entre els diferents veïns, autòctons i nouvinguts, que configuren el barri.

– Detecció de les percepcions que els i les adolescents i veïns/es en general, tenen respecte la convivència i la seva identificació amb l’entorn.

– Incidència en els seus discursos mitjançant tallers de sensibilització.

– Detecció de les percepcions que els infants tenen respecte el seu barri, i promoure’l com espai per relacionar-se i desenvolupar la seva vida diària . Incidència en els seus discursos a través d’activitats de sensibilització.

– Redacció d’un informe i d’una revista divulgativa on es recullen totes les percepcions  i es contrasten amb dades oficials.

– Publicació i difusió dels resultats obtinguts a través de materials divulgatius que serveixen d’eina analítica.

– Elaboració conjunta de propostes d’acció comunitària i foment de plataformes comunitàries i associacions juvenils que treballen el tema de la convivència de forma continuada des del territori (un cop es retira l’equip tècnic de la FAVB).

 

3.   Resultats que s’obtenen

1. Conscienciació de la població més jove sobre la naturalesa del seu barri i els  problemes existents i prevenció d’actituds xenòfobes oexclusionistes envers els sectors de població més vulnerables.

2. Implicació d’un nombre important d’entitats, agents i representants de sectors de població en la recollida de percepcions i la construcció del debat sobre el diagnòstic del barri.

3. Obtenció d’un diagnòstic participat de barri que serveix com a eina a les AV i a totes aquelles entitats i serveis de l’Administració pública local que treballen en el barri.  Els informes es presenten de forma sectorial i amb una estructura pedagògica per tal que es puguin adaptar a diferents perspectives.

4. Publicació i difusió dels resultats a tot el barri (butlletins, exposicions).

5. Redacció de fitxes de propostes d’actuació per a cadascuna de les zones.

6. Creació de grups de treball per afrontar les diferents problemàtiques detectades (generar noves dinàmiques).

Share this: